• PHOTO-2023-01-27-11-41-50.jpg
 • plentzia-skola-01.jpg
 • plentzia-skola-02.jpg
 • plentzia-skola-04.jpg
 • ZZZ.png
 • ZZZI_2.jpg

Proiektuak

PROGRAMAK eta PROIEKTUAK

PROGRAMAS y  PROYECTOS

 

1.- HIZKUNTZA PROIEKTUA /  Proyecto Lingüístico

 • Hizkuntzen irakaskuntza-ikaskuntza eta erabilerari dagokion erabakiak biltzen dituen dokumentua. Ikastetxean lantzen diren hizkuntzen ikaskuntza-irakaskuntza eta erabilerari dagozkien alderdiak bildu eta haien trataerari koherentzia ematen dion tresna da.

Recoge las decisiones que se toman sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Lenguas y  da coherencia a todos los aspectos del  marco lingüístico que trabajamos en el Centro en referencia a las Lenguas.

 

2.- KALITATEA HEZKUNTZAN /  CALIDAD EN LA ENSEÑANZA

 • Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuari dagozkion atalak bateratzen ditu/  Unifica todo lo relativo al  proceso de enseñanza-aprendizaje.
 • Pedagogikoki, ikasleen etengabeko jarraipena egiten du/

    A nivel pedagógico, hace un seguimiento continuo del alumnado.

 • Kohesioa ematen dio eskolan egiten den lanari/ Da cohesión al trabajo que se realiza en la escuela.
 • Eskolako kudeaketa / Administración. Eskolako zerbitzuak / Servicios.

 

3.- HNP (HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA) / NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

 • Eskolan euskaraz bizi izatea bultzatzen du/ Nos hace vivir en euskara.
 • Euskal kultura ezagutzera eramaten gaitu/ Nos da a conocer nuestra cultura.
 • Eskolako esparru eta ekintza guztietan euskara erabiltzera bultzatzen gaitu/ Fomenta el uso del euskara en todos los espacios y actividades de la escuela.
 • Familiak, euskararen aldeko jarrera positiboa bultzatzeko/ Impulsa por parte de las familias una actitud positiva hacia el euskara.

 

4.- LIBURUTEGIA/ BIBLIOTECA

 • Eskolako liburutegia era egokiagoan erabiltzeko/ Dar un uso adecuado a la biblioteca escolar .
 • Ikasleengan irakurtzeko zaletasuna sortzeko/ Para crear afición por la lectura.
 • Informazio bilatzeko/ Medio de buscar información.

 

5.- INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK / TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

 • Konpetentzia digitala indartu/ Reforzar la competencia digital. 
 • Maila ezberdinetarako egokituko ditugu helburuak, chromebook-ak eta TTL portatilak erabiliko ditugu maila ezberdinetan / Adaptaremos los objetivos para diferentes niveles, utilizaremos chromebooks y portátiles TTL en diferentes niveles.
 • Gsuite plataforma erabiliko dugu aplikazioa ezberdinekin arituko gara maila ezberdineta, (Classroom, Site, Drive, etc.)  / Utilizaremos  la plataforma Gsuite vamos a trabajar con diferentes aplicaciones en diferentes niveles, (Classroom, Site, Drive). 
 • STEAM proiektua bigarren zikloan inplementatzen hasiko gara/ Implementaremos el proyecto STEAM en el segundo ciclo. 
 • Familiekin komunikazioa sustatuko dugu posta elektronikoaren bidez / Fomentaremos la comunicación con las familias a través del correo electrónico.

 

6.- HIPI (HIZKUNTZA INDARTZEKO  PROIEKTUA)   

 PROYECTO DE REFUERZO LINGÜÍSTICO.

 

 • Eskolako ikasle etorkinentzako/ Para el alumnado de fuera de Euskadi.
 • Moldaketa errazten du/ Facilita la adaptación e integración.
 • Euskara maila lortzen laguntzen du/ Ayuda a conseguir nivel de euskera.

 

  7.- BIDELAGUNA PROIEKTUA/PROYECTO BIDELAGUNA

 • Eskolako ordutegitik kanpo ikasleriari eskeiniko zaizkio behar dituen giza baliabideak eta materialak ikaste prozesuan atzerapena izan ez dezan/Facilitar al alumnado un acompañamiento y unos medios para dedicar un tiempo  complementario a la prevención de un posible retraso escolar.