• PHOTO-2023-01-27-11-41-50.jpg
 • plentzia-skola-01.jpg
 • plentzia-skola-02.jpg
 • plentzia-skola-04.jpg
 • ZZZ.png
 • ZZZI_2.jpg

Plentzia Eskola EU

PROGRAMAK eta PROIEKTUAK

PROGRAMAS y  PROYECTOS

 

1.- HIZKUNTZA PROIEKTUA /  Proyecto Lingüístico

 • Hizkuntzen irakaskuntza-ikaskuntza eta erabilerari dagokion erabakiak biltzen dituen dokumentua. Ikastetxean lantzen diren hizkuntzen ikaskuntza-irakaskuntza eta erabilerari dagozkien alderdiak bildu eta haien trataerari koherentzia ematen dion tresna da.

Recoge las decisiones que se toman sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Lenguas y  da coherencia a todos los aspectos del  marco lingüístico que trabajamos en el Centro en referencia a las Lenguas.

 

2.- KALITATEA HEZKUNTZAN /  CALIDAD EN LA ENSEÑANZA

 • Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuari dagozkion atalak bateratzen ditu/  Unifica todo lo relativo al  proceso de enseñanza-aprendizaje.
 • Pedagogikoki, ikasleen etengabeko jarraipena egiten du/

    A nivel pedagógico, hace un seguimiento continuo del alumnado.

 • Kohesioa ematen dio eskolan egiten den lanari/ Da cohesión al trabajo que se realiza en la escuela.
 • Eskolako kudeaketa / Administración. Eskolako zerbitzuak / Servicios.

 

3.- HNP (HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA) / NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

 • Eskolan euskaraz bizi izatea bultzatzen du/ Nos hace vivir en euskara.
 • Euskal kultura ezagutzera eramaten gaitu/ Nos da a conocer nuestra cultura.
 • Eskolako esparru eta ekintza guztietan euskara erabiltzera bultzatzen gaitu/ Fomenta el uso del euskara en todos los espacios y actividades de la escuela.
 • Familiak, euskararen aldeko jarrera positiboa bultzatzeko/ Impulsa por parte de las familias una actitud positiva hacia el euskara.

 

4.- LIBURUTEGIA/ BIBLIOTECA

 • Eskolako liburutegia era egokiagoan erabiltzeko/ Dar un uso adecuado a la biblioteca escolar .
 • Ikasleengan irakurtzeko zaletasuna sortzeko/ Para crear afición por la lectura.
 • Informazio bilatzeko/ Medio de buscar información.

 

5.- INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK / TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

 • Konpetentzia digitala indartu/ Reforzar la competencia digital. 
 • Maila ezberdinetarako egokituko ditugu helburuak, chromebook-ak eta TTL portatilak erabiliko ditugu maila ezberdinetan / Adaptaremos los objetivos para diferentes niveles, utilizaremos chromebooks y portátiles TTL en diferentes niveles.
 • Gsuite plataforma erabiliko dugu aplikazioa ezberdinekin arituko gara maila ezberdineta, (Classroom, Site, Drive, etc.)  / Utilizaremos  la plataforma Gsuite vamos a trabajar con diferentes aplicaciones en diferentes niveles, (Classroom, Site, Drive). 
 • STEAM proiektua bigarren zikloan inplementatzen hasiko gara/ Implementaremos el proyecto STEAM en el segundo ciclo. 
 • Familiekin komunikazioa sustatuko dugu posta elektronikoaren bidez / Fomentaremos la comunicación con las familias a través del correo electrónico.

 

6.- HIPI (HIZKUNTZA INDARTZEKO  PROIEKTUA)   

 PROYECTO DE REFUERZO LINGÜÍSTICO.

 

 • Eskolako ikasle etorkinentzako/ Para el alumnado de fuera de Euskadi.
 • Moldaketa errazten du/ Facilita la adaptación e integración.
 • Euskara maila lortzen laguntzen du/ Ayuda a conseguir nivel de euskera.

 

  7.- BIDELAGUNA PROIEKTUA/PROYECTO BIDELAGUNA

 • Eskolako ordutegitik kanpo ikasleriari eskeiniko zaizkio behar dituen giza baliabideak eta materialak ikaste prozesuan atzerapena izan ez dezan/Facilitar al alumnado un acompañamiento y unos medios para dedicar un tiempo  complementario a la prevención de un posible retraso escolar.

Plentzia Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoa gara eta ondoko herrialdeetako hainbat ikasle jasotzen ditugu. D ereduko eskola da.

ABIADURAK, BALOREAK ETA  IDENTITATEAREN EZAUGARRIAK

 • Euskalduna.Eleanitza
 • Norbanakoaren Autonomia Hezkuntza emozionala
 • Partehartzailea
 • Berriztatzailea
 • Anitza
 • Inklusiboa. Bidezkoa. Aukerako Berdintasunekoa
 • Begirunea, Justizia, Berdintasuna
 • Ikasleria beraien ikasketa prozesuaren protagonista.Taldeko eta norbanako ahalegina
 • Sortzaile , Izpíritu ekintzailea.Kuriositatea eta doitasun zientifikoa

Etorkizunari begira gure eskola elkargune izatea lortu nahi dugu, lankidetza eta elkarrekikotasun gune irakasle, ikasle, familia eta irakasleak ez diren langileen artean, inguruko gizarteak eskatzen digunari erantzungo dion metodologiaren esparruan lan eginez, banakako beharrizanetan zentratuta eta asebetetasuna eta hazte pertsonalabultzatuko duena giro on eta atseginean.

ZERBITZUAK

 • Garraioa
 • Gela goiztiarra 8etatik 10ak arte
 • Eskolaz kanpoko ekintzak

 

Hezkuntza proiektua

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Somos el centro público de Educación Infantil y Primaria de Plentzia (Bizkaia) y recibimos alumnado de varios municipios colindantes.

Ofertamos modelo lingüístico D desde los dos años hasta terminar la Educación Primaria.

PRINCIPIOS Y VALORES y SEÑAS DE IDENTIDAD

 • Euskalduna. Plurilingüe
 • Autonomía personal. Educación emocional
 • Participativo
 • Innovador
 • Plural
 • Inclusivo.Equitativo.Igualdad de oportunidades
 • Respeto, justicia, igualdad
 • Alumnado protagonista de su aprendizaje.Esfuerzo individual y grupal
 • Creativo, espíritu emprendedor. Curiosidad y rigor científico

Nuestra objetivo final es lograr una escuela que sea un lugar de encuentro, de colaboración y de reciprocidad entre el profesorado, alumnado, familias y personal no docente, trabajando en el marco de una metodología que responda en cada momento a las demandas de la sociedad que nos rodea, centrada en las necesidades individuales y que facilite la satisfacción y el crecimiento personal en un ambiente bueno y agradable.

SERVICIOS

 • Transporte escolar
 • Aula matinal de 8-10
 • Extraescolares

 

Proyecto Educativo

Azpikategoriak